currentbody-logo

Voorwaarden & Condities

Voorwaarden & Condities

Laatst bijgewerkt op 01/07/09

Dit zijn de standaard verkoopvoorwaarden van:

CurrentBody.com, D6 Stanley Green Business Park
Commercial Avenue, Cheadle Hulme, SK8 6QH
(Bedrijfsnummer: 6805380)

("de Verkoper", "Wij" of "Ons") voor bepaalde producten zoals uiteengezet in de pagina's op deze site ("de Goederen"). Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 4.2 hieronder, wordt de prijs van de Goederen, de leveringskosten en de belasting op de toegevoegde waarde, indien van toepassing, uiteengezet op het Bestelformulier. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de Goederen te leveren in overeenstemming met de tijdschema's die voor levering op de relevante pagina's zijn vermeld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor te late levering van de Goederen en wordt uw aandacht gevestigd op de bepalingen van artikel 6 hieronder.

Door het plaatsen van een Bestelling en het kopen van goederen van CurrentBody.com Ltd gaat u een juridisch bindende overeenkomst met ons aan onder de volgende Voorwaarden. U moet deze Voorwaarden lezen en begrijpen, omdat zij van invloed zijn op uw rechten en aansprakelijkheden.

In overeenstemming met de bepalingen van de Consumer Protection (Conclusion of a Contract at a Distance) Regulations 2000, heeft u het recht om deze transactie te herroepen. Details over uw recht op herroeping zullen naar u worden verzonden met de Goederen wanneer deze worden geleverd en kunnen worden gevonden in Clausule 9 hieronder. [HET RECHT OM DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN IS NIET VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT AUDIO- OF VIDEO-OPNAMEN OF COMPUTERSOFTWARE DIE DOOR U ZIJN GEOPEND].

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Gelieve deze Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.

DEZE VOORWAARDEN BESCHRIJVEN DE BASIS VOOR DE AANKOOP DOOR U EN DE VERKOOP DOOR ONS VAN DE PRODUCTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN BESCHREVEN.

=================
1. Interpretatie
=================

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

'Voorwaarden' betekent de standaard verkoopvoorwaarden die in dit document zijn opgenomen;

Contract": het contract voor de verkoop van de Goederen;

Betaalkaart' de krediet- of debetkaart of een ander door u gekozen betalingssysteem dat wordt gebruikt als de betalingsmethode voor de Goederen en waarvan u ons de gegevens hebt verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling;

'Leveringsgebied' betekent het Verenigd Koninkrijk.

'Goederen' die u hebt besteld, met inbegrip van een deel van de goederen of onderdelen daarvan die in overeenstemming met de Voorwaarden op onze Website kunnen worden gekocht;

'Informatiesysteem' betekent een systeem voor het genereren, verzenden, ontvangen, opslaan of anderszins verwerken van elektronische communicatie;

Bestelling': een door u bij ons geplaatste bestelling voor de levering van Goederen;

Bestelformulier' betekent het elektronische bestelformulier dat door u elektronisch wordt ingevuld en ingediend;

Verordeningen' betekent de Verordeningen van 2000 inzake consumentenbescherming (verkoop op afstand);

Website' onze aanwezigheid op het wereldwijde web, momenteel toegankelijk via het adres http://www.currentbody.com.

1.2 Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepalingen wordt geacht ook betrekking te hebben op alle wettelijke wijzigingen of herschikkingen daarvan of regels of voorschriften die op grond daarvan zijn gemaakt of een wet die de bedoelde wet intrekt en vervangt.

1.3 Tenzij de context anders vereist:-

1.3.1 woorden die het enkelvoud betekenen, omvatten ook het meervoud en omgekeerd

1.3.2 woorden die het mannelijk geslacht aanduiden, omvatten ook het vrouwelijk geslacht en omgekeerd

1.3.3 verwijzingen naar personen omvatten mede lichamen van personen, zowel vennootschappen als verenigingen.

1.4 Tenzij de context anders vereist, zullen verwijzingen naar clausules worden opgevat als verwijzingen naar clausules van deze Voorwaarden.

1.5. Titels worden enkel voor het gemak toegevoegd en zullen de constructie of interpretatie van deze Voorwaarden niet beïnvloeden.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

====================
2. Basis van verkoop
====================

2.1 Wij verkopen aan u en u koopt alleen die Goederen die u in een Bestelling hebt vermeld en die door ons zijn aanvaard. Wij behouden ons het recht voor om elke Bestelling te weigeren. Op elke dergelijke verkoop van Goederen zijn deze Voorwaarden van toepassing, die van toepassing zijn op de Overeenkomst met uitsluiting van alle andere voorwaarden waaronder een Bestelling is gedaan of geacht wordt te zijn gedaan door u.

2.2 Geen enkele Bestelling die door u wordt ingediend, wordt geacht door ons te zijn aanvaard tenzij en totdat deze per e-mail of schriftelijk door ons is bevestigd.

2.3 Geen enkele wijziging van deze Voorwaarden is bindend voor ons, tenzij en totdat deze per e-mail of schriftelijk door ons is overeengekomen.

2.4 Enig advies of enige aanbeveling die op deze website wordt gegeven of anderszins door ons of een van onze werknemers of agenten aan u wordt gegeven met betrekking tot de opslag, de toepassing of het gebruik van de Goederen wordt geheel op eigen risico opgevolgd of naar gehandeld, en dienovereenkomstig zijn wij niet aansprakelijk voor een dergelijk advies of dergelijke aanbeveling.

2.5 Eventuele typografische, schrijffouten of andere fouten of weglatingen op een pagina van deze website of in verkoopsliteratuur, offertes, prijslijsten, aanvaardingen van offertes, facturen of andere documenten of informatie die door ons zijn uitgegeven, kunnen worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van onze kant.

=========
3. Bestellingen
=========

3.1 De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving van de Goederen zullen die zijn die in uw Bestelling worden uiteengezet (indien door ons aanvaard).

3.2 Bestellingen worden naar ons eigen goeddunken geaccepteerd, maar worden normaal gesproken geaccepteerd als de Goederen beschikbaar zijn, de bestelling overeenkomt met de huidige prijzen, u gevestigd bent in het Leveringsgebied en uw creditcard of bankpas geautoriseerd is voor de transactie.

3.3 CurrentBody.com LTD heeft het recht zich terug te trekken uit elk contract in het geval van duidelijke fouten of onnauwkeurigheden met betrekking tot de Goederen die op onze website staan.

3.4 U bent verantwoordelijk voor het verzekeren van de juistheid van de voorwaarden van elke Bestelling die door u wordt ingediend, en voor het aan ons verstrekken van alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de Goederen binnen een voldoende lange tijd om ons in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de voorwaarden.

3.5 De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving van en elke specificatie voor de Goederen is die welke wordt vermeld op de relevante pagina's van deze site.

3.6 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de Goederen die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of EG-vereisten of wanneer een bepaald Goed niet beschikbaar is om de bestelde Goederen te vervangen door andere Goederen die in wezen vergelijkbaar zijn qua aard en prijs.

=====================
4. Prijs van producten
=====================

4.1 De prijs van de Goederen is de prijs die op de desbetreffende pagina van deze site wordt vermeld. Wij behouden ons het recht voor om de op deze site vermelde prijzen te wijzigen, op voorwaarde dat als wij een bestelling van u accepteren, de prijs voor de Goederen de prijs is die in de desbetreffende reeks wordt vermeld op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

4.2 Als de prijs van de goederen stijgt tussen de datum waarop wij uw bestelling accepteren en de leveringsdatum, zullen wij u dit laten weten en u vragen om [per e-mail/schriftelijk] te bevestigen dat de nieuwe prijs acceptabel is. Als de prijs niet aanvaardbaar is, hebt u uiteraard de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

4.3 Bovenop de prijs van de Goederen bent u onze kosten voor transport, verpakking en verzekering verschuldigd zoals vermeld op het Bestelformulier.

4.4 De totale prijs is inclusief eventuele toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde.

4.5 Gratis geschenken zijn beperkt tot één per huishouden

===================
5. Betalingsvoorwaarden
===================

5.1 Wanneer u ons de gegevens van de Betaalkaart verstrekt en de Bestelling indient, bevestigt u :

5.1.1 bevestigt u en verbindt u zich ertoe dat de informatie in de Bestelling waarheidsgetrouw en nauwkeurig is en dat u naar behoren bevoegd bent om de Betaalkaart te gebruiken; en

5.1.2 geeft u ons toestemming om de volledige prijs van de Goederen en alle andere betalingen die ons uit hoofde van het Contract verschuldigd kunnen zijn, van de Betaalkaartrekening af te houden.

5.2 Het afschrijven van geld van uw Betaalkaart betekent niet dat wij uw bestelling hebben aanvaard of dat er een overeenkomst tussen ons tot stand is gekomen. In het geval dat wij uw bestelling afwijzen, zullen wij het afgetrokken bedrag crediteren op uw Betaalkaart.

5.3 Als het niet mogelijk is om volledige betaling voor de Goederen van uw rekening te verkrijgen bij levering van de Goederen aan u, kunnen wij de Bestelling annuleren of verdere leveringen aan u opschorten. Dit heeft geen invloed op eventuele andere rechten die wij hebben.

5.4 Wanneer Goederen door u worden geretourneerd in overeenstemming met uw rechten op grond van de bepalingen van artikel 9, zullen wij de Betaalkaart crediteren met het toepasselijke bedrag.

5.5 Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om alle informatie met betrekking tot uw bestelling veilig te houden, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u lijdt als een derde onbevoegd toegang krijgt tot gegevens, inclusief krediet- en rekeninggegevens die u verstrekt bij het openen van of het bestellen op deze website, tenzij dit uitsluitend te wijten is aan onze nalatigheid.

5.6 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren waarvan wij menen dat deze voor wederverkoop zijn bestemd.

===========
6. Levering
===========

6.1 Levering van de Goederen geschiedt door ons of onze vervoerder aan het adres voor levering dat in het Bestelformulier is vermeld. Het is belangrijk dat dit adres juist is. U dient precies aan te geven waar u de Producten wilt achterlaten als u niet thuis bent wanneer wij de Producten afleveren. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enig verlies van of schade aan de Goederen nadat deze in overeenstemming met uw leveringsinstructies zijn afgeleverd.

6.2 Hoewel alles in het werk zal worden gesteld om ervoor te zorgen dat alle bestelde Goederen worden afgeleverd binnen de periode die voor de levering van dergelijke goederen op de relevante pagina staat vermeld en met inachtneming van onze verplichtingen op grond van de Verordeningen, zijn alle data die voor de levering van de Goederen worden vermeld slechts bij benadering en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Goederen, ongeacht de oorzaak. Het tijdstip van levering is niet van wezenlijk belang voor het Contract. De Goederen kunnen door ons geleverd worden vóór de geschatte leveringsdatum. Als de levering wordt vertraagd door een oorzaak die redelijkerwijs buiten onze macht ligt, zal de leveringsdatum met een redelijke periode worden verlengd en zullen wij contact met u opnemen om een alternatief tijdstip af te spreken.

6.3 Klanten hebben twee werkdagen om eventuele ontbrekende items van hun bestelling te melden, hetzij per telefoon, fax, brief of e-mail.

6.4 De goederen kunnen naar ons goeddunken in gedeelten worden geleverd. Elke levering vormt een afzonderlijk contract en als wij nalaten een of meer termijnen te leveren in overeenstemming met deze voorwaarden of als u een vordering indient met betrekking tot een of meer termijnen, hebt u niet het recht om het contract als geheel als ontbonden te beschouwen.

6.5 Als we de Goederen (of een deellevering) niet leveren om een andere reden dan een oorzaak buiten onze redelijke controle of uw fout, en we dienovereenkomstig aansprakelijk zijn jegens u, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de prijs van de Goederen.

6.6 Als u de Goederen niet in ontvangst neemt of ons geen geschikte leveringsinstructies geeft, dan kunnen wij, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat ons ter beschikking staat, het Contract annuleren en u de prijs van de goederen terugbetalen, verminderd met de kosten van hun levering en de kosten van hun terugzending aan ons.

=====================
7. Risico en eigendom
=====================

7.1 Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat op u over op het moment van levering of, als u de Goederen ten onrechte niet in ontvangst neemt, op het moment dat wij of onze vervoerder de Goederen in ontvangst hebben genomen.

7.2 Behoudens de bepalingen van artikel 9 en niettegenstaande de levering en de overgang van het risico van de Goederen, of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, gaat de eigendom van de Goederen pas op u over wanneer wij de volledige prijs van de Goederen in contanten of vrijgemaakte fondsen hebben ontvangen. [De aan u geleverde Goederen zijn niet bestemd voor wederverkoop].

===========================
8. Garanties en aansprakelijkheid
===========================

8.1 Uw wettelijke rechten worden door deze Algemene Voorwaarden niet aangetast.

8.2 Elke claim van u die gebaseerd is op een defect in de kwaliteit of conditie van de Goederen of het niet overeenkomen van de Goederen met de specificatie dient (ongeacht of de levering al dan niet door u geweigerd is) aan de Onderneming gemeld te worden binnen 14 dagen na de datum van levering of (indien het defect of defect niet duidelijk was bij redelijke inspectie) binnen een redelijke tijd na ontdekking van het defect of defect. Als de levering niet geweigerd wordt en u ons hiervan niet op de hoogte stelt, hebt u niet het recht om de Goederen af te wijzen en zijn wij niet aansprakelijk voor een dergelijk defect of gebrek en bent u verplicht om de prijs te betalen alsof de Goederen in overeenstemming met het Contract geleverd zijn.

8.3 Wanneer een geldige claim met betrekking tot een van de Goederen die gebaseerd is op een defect in de kwaliteit of de staat van de Goederen aan ons wordt gemeld in overeenstemming met deze Voorwaarden, zullen wij het recht hebben om de Goederen (of het onderdeel in kwestie) gratis te vervangen of, naar eigen goeddunken, de prijs van de Goederen (of een evenredig deel van de prijs) aan u terug te betalen, maar wij zullen geen verdere aansprakelijkheid jegens u hebben.

8. 4 BEHALVE MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OP GROND VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING (TENZIJ FRAUDULEUS), OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE, VOORWAARDE OF ANDERE VOORWAARDE, OF ENIGE PLICHT OP GROND VAN HET GEWOONTERECHT, OF ONDER DE UITDRUKKELIJKE VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT, VOOR ENIG VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES VAN GOODWILL OF SCHADE AAN DE REPUTATIE; VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN; VERLIEZEN GELEDEN DOOR DERDE PARTIJEN; OF ENIGE ANDERE INDIRECTE, GEVOLG- OF SPECIALE VERLIEZEN OF SCHADE, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET DE LEVERING VAN DE GOEDEREN OF HUN GEBRUIK OF WEDERVERKOOP DOOR U, EN ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID OP GROND VAN OF IN VERBAND MET HET CONTRACT ZAL NIET HOGER ZIJN DAN DE PRIJS VAN DE GOEDEREN, BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN DEZE VOORWAARDEN.

8.5 ONDER VOORBEHOUD VAN ONZE VERPLICHTINGEN EN UW RECHTEN OP GROND VAN DE REGELGEVING, ZULLEN WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF GEACHT WORDEN IN STRIJD MET HET CONTRACT TE ZIJN OP GROND VAN ENIGE VERTRAGING IN DE UITVOERING, OF ENIG VERZUIM OM UIT TE VOEREN, EEN VAN ONZE VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE GOEDEREN, ALS DE VERTRAGING OF HET VERZUIM TE WIJTEN WAS AAN EEN OORZAAK BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE.

8.6 Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar deze website links heeft.

======================
9. Recht van herroeping
======================

9.1 Behoudens de bepalingen van artikel 9.3 hebt u 14 dagen na de datum waarop u de Goederen hebt ontvangen de tijd om de Overeenkomst te herroepen en de Goederen aan ons terug te sturen. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 9.4 zult u verantwoordelijk zijn voor de betaling van de directe kosten voor het retourneren van de Goederen aan ons.

9.2 Het recht om het contract te herroepen heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

9.3 Het recht om het Contract te herroepen is niet van toepassing met betrekking tot enige audio- of video-opnames of computersoftware die door de Klant geopend zijn.

9.4 In het geval dat wij vervangende Goederen aan u leveren in overeenstemming met de bepalingen van artikel 2, is uw herroepingsrecht zoals hierboven uiteengezet, behalve dat de kosten voor het retourneren van de Goederen door ons gedragen worden.

==================
10. Communicatie
==================

10.1 Elke elektronisch verzonden mededeling via e-mail of anderszins:

10.1.1 wordt geacht te zijn verzonden op het moment dat deze in een Informatiesysteem terechtkomt dat buiten de macht van de afzender van het bericht ligt;

10.1.2 wordt geacht te zijn ontvangen door de beoogde ontvanger op het moment dat het in een leesbare vorm een informatiesysteem binnenkomt dat toegankelijk is voor de beoogde ontvanger;

10.1.3 wordt geacht te zijn verzonden in het geval van een onderneming in haar hoofdvestiging en in het geval van een particulier waar hij of zij gewoonlijk verblijft

10.1.4. wordt geacht te zijn ontvangen in het geval van een onderneming in haar hoofdvestiging en in het geval van een particulier waar hij of zij zijn of haar gewone verblijfplaats heeft.

===========
11. Algemeen
===========

11.1 Elke mededeling die per post wordt verzonden, wordt geacht door de beoogde ontvanger te zijn ontvangen drie dagen na verzending indien deze per eerste klas post wordt verzonden, of vijf dagen na verzending indien deze per tweede klas post wordt verzonden.

11.2 Geen verklaring van afstand door ons van een schending van het Contract door u zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending van dezelfde of een andere bepaling.

11.3 Geen enkele bepaling van het contract is bedoeld om een voordeel te verlenen aan, of afdwingbaar te zijn door, een persoon die geen partij is bij de Overeenkomst (hetzij onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of anderszins).

11.4 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank of bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht in enig rechtsgebied, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en zal de rest van de betreffende bepaling niet worden aangetast, noch zal dit invloed hebben op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van die bepaling in enig ander rechtsgebied.

11.5 Het Contract wordt beheerst door de wetten van Engeland en Wales, en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

11.6 De kopjes in deze Voorwaarden zijn enkel voor het gemak en zullen de interpretatie ervan niet beïnvloeden.

11.7 U stemt ermee in dat wij Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt kunnen gebruiken om de nodige antifraudecontroles uit te voeren. Persoonlijke informatie die u verstrekt kan worden bekendgemaakt aan een kredietreferentie of fraudepreventie agentschap, die een dossier van die informatie kan bijhouden